نمایش دادن همه 10 نتیجه

یادداشت 100 برگ پارچه ای (8×12)

کد: 9302
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت پارچه ای
 • دا لیبل مشخصات

یادداشت 100 برگ چــرمی (8×12)

کد: 9304
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت چرمی

یادداشت 200 برگ چــرمی (8×12)

کد: 9312
تعداد برگ: 200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت چرمی

یادداشت 60 برگ با جلد (8×12)

کد: 9301
تعداد برگ: 60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد طلقی

یادداشت 60 برگ پارچه ای (8×12)

کد: 9303
تعداد برگ: 60 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد پارچه ای نرم
 • دا لیبل مشخصات

یادداشت سیم از بالا جلد PPـ(8×12)

کد: 9327
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد pp
 • کاغذ لبه رنگی

یادداشت سیمی جلد سخت دکمه دار(12×8)

کد: 9328
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای دکمه نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد سخت کش دار(12×8)

کد: 9329
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای کش نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد لیمینتی کارتونی(8×12)

کد: 9326
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد لمینتی محکم
 • کاغذ لبه رنگی طرح دار