نمایش 1–10 از 17 نتیجه

یادداشت سیم از بالا با پرفراژ (12×22)

کد: 9340
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • سیم از بالا
 • پشت جلد محکم

یادداشت سیم از بالا جلد PP ـ (16.5×10)

کد:  9334
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • جلد pp پنجره ای
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلد PPـ(8×12)

کد: 9327
تعداد برگ: 80 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد pp
 • کاغذ لبه رنگی

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (10×8)

کد:  9314
تعداد برگ:  200 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیم از بالا جلدPP ـ (12×8)

کد:  9324
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ (15×10)

کد:  9330
تعداد برگ:  80 برگ
ویژگی های محصول
 • دارای لیبل مشخصات
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد PP ـ(12×8)

کد:  9323
تعداد برگ:  160 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ لبه رنگی 
 • سیم آبکاری ضد حساسیت
 • خط کشی استاندارد

یادداشت سیمی جلد سخت دکمه دار(10×15)

کد: 9348
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای دکمه نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد سخت دکمه دار(12×8)

کد: 9328
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی 
 • دارای دکمه نگه دارنده

یادداشت سیمی جلد سخت طرح گل(12×17)

کد: 9344
تعداد برگ: 100 برگ
ویژگی های محصول
 • کاغذ سفید مرغوب
 • جلد سخت مقوایی
 • کاغذ لبه رنگی